Komisja Rewizyjna -raport z analizy dokumentów sprzedaży działki 200/59 obręb Kromołów

Do Prezydenta Zawiercie Witolda Grima i Rady Miejskie w Zawierciu. Raport z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawierciu. Luty 2015 r.

 dotyczy: działki nr 200/59 km. 2 obręb Kromołów.

W związku z materiałami przekazanymi na Komisję Rewizyjną, oraz materiałami ogólnie dostępnymi jak protokoły z Sesji, strony internetowe, wykazy ksiąg wieczystych, wpisy do KRS, a dotyczącymi w/w działki Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na następujące fakty:

Pan Grzegorz Lewandowski był dzierżawcą działki 200/59 przy ul. Zagonowej w Kromołowie (umowa dzierżawy Nr GN 72243-2/09/AL. z dnia 10 lutego 2009 roku).

7 czerwca 2010 roku Pan Grzegorz Lewandowski, jako dzierżawca działki składa uwagę do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, dla obszarów obejmujących w/w działkę. Uwaga dotyczy propozycji inwestycji polegającej na wybudowaniu instalacji biogazu. Uwaga nie zostaje uwzględniona z powodu niezgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

30 marca 2011 r. Rada Miejska Zawiercie podejmuje uchwałę nr VIII/54/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie. Zakres studium obejmuje również działkę rolną nr 200/59 km. 2 obręb Kromołów. W grudniu 2011r. Gmina Zawiercie ogłasza przetarg na sprzedaż działki nr 200/59 za cenę 23 tys. zł.  Ograniczenie przetargu do rolników Gminy Zawiercie ma na celu poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych Gminy Zawiercie – tyle ogłoszenie o przetargu.  Na ogłoszeniu o przetargu na stronie internetowej na samym dole jest adnotacja: „Ogłoszenie o przetargu Pan Lewandowski”

http://www.zawiercie.bip.net.pl/?a=5995.

Przetarg wygrywa Grzegorz Lewandowski i w styczniu 2012 r. dochodzi do sprzedaży.

07.01.2013 r. zostaje złożona uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwaga dotyczy zmiany sposobu użytkowania działki z rolniczych na tereny AGU.

W marcu 2013 r. działka zostaje przez Pana Lewandowskiego zbyta na rzecz spółki FIG Sp. z o.o. na zabezpieczenie roszczeń z tytułu pożyczki udzielonej Panu Lewandowskiemu. Panu Lewandowskiemu przysługuje prawo wykupu działki. Księga wieczysta nr CZ1Z/00051508/5.

W sierpniu 2013 r. zostaje uchwalone studium i działka 200/59 staje się terenem AGU tj. terenem aktywności gospodarczej z przewagą usług. W pobliżu tej działki Gmina planuje strefę aktywności gospodarczej.

Konsekwencją zmiany studium musi być zmiana planu miejscowego, gdyż plan musi być zgodny ze studium. Wyżej wymieniona działka jest objęta uchwałą dotyczącą zmiany planu miejscowego dla tego terenu ( procedura zmiany w trakcie).

Jeżeli Rada Miejska przegłosuje uchwalenie zmienionego planu dla tego terenu, wówczas wartość działki rośnie niepomiernie, gdyż pierwotnie grunty rolne staną się atrakcyjnym terenem inwestycyjnym położnym blisko planowej strefy aktywności gospodarczej.

Grzegorz Lewandowski jest udziałowcem spółki BIO ENERGIA Zawiercie Sp. z o.o. ( BGE TRADE Sp. z o.o.) KRS nr 0000346907 do spółki z BGE S.A. KRS nr 0000362603.  BGE S.A to spółka, która miała plany budowania  w Zawierciu biogazowni. BGE S.A. to spółka publiczna i ma siedzibę pod tym samym adresem co BIO Energia Zawiercie. Do stycznia 2014 r. Prezesem Bio Energii Zawiercie był Bartłomiej Koperek.

W chwili sprzedaży działki 200/59 tj. w grudniu 2011 r.  Prezydent Zawiercia wiedział, że można zmienić jej przeznaczenie na inne niż rolnicze w tym przypadku AGU (czyli mogą tam powstawać inwestycje potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko, mimo iż działka znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego). Wskutek sprzedaży Gmina Zawiercie poniosła stratę w wysokości różnicy pomiędzy wartością działki, jak pod inwestycje, a wartością działki jako roli (w załączeniu wyjątki z protokołu Sesji Rady Miejskiej z dnia 30.08.2011r. –całość dostępna na BIP Urzędu Miasta Zawiercie).

Dlaczego Komisja zwraca uwagę Pan Prezydenta i Rady Miejskiej na fakty opisane powyżej:

  • pod ogłoszeniem o przetargu  znajduje się nazwisko Grzegorz Lewandowski, co może sugerować kto wygra przetarg,
  • żeby zawęzić krąg nabywców robi się przetarg ograniczony – dla rolników Gminy Zawiercie i na poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych Gminy Zawiercie,
  • Grzegorz Lewandowski jako dzierżawca działki już w 2009 roku zgłasza uwagę do studium, już wtedy chcąc wybudować tam biogazownie,
  • BGE S.A. chce budować biogazownie w Zawierciu, ale nie chce powiedzieć gdzie (kilkakrotnie pytałam o tę inwestycje na Sesji Rady Miejskiej, nie uzyskałam odpowiedzi),
  • BGE S.A. wchodzi w spółkę z osobą, która nabyła działkę nr 200/59 tj. Panem Lewandowskim, a nazwa spółki sama wskazuje czym ma się ona zajmować,
  • Pan Lewandowski może twierdzić, że aktualnie nie jest właścicielem działki – ale to nie ma znaczenia, ponieważ działkę sprzedał w ramach tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie umowy pożyczki i jak ją spłaci to grunt wraca do niego,
  • wielokrotnie na Sesji Rady Miejskiej informowałam o nieprawidłowościach w sprzedaży tej działki.

Procedura zmiany Planu dla tego terenu jest w trakcie realizacji. Jeżeli Rada Miejska przegłosuje zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, zalegalizuje stan opisany powyżej. Jeżeli Rada Miejska nie przegłosuje zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki, odsunie jedynie w czasie realizację opisanych powyżej zamierzeń.  Plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze studium, dlatego żeby nie dopuścić do opisanych powyżej zamierzeń należy zmienić studium zagospodarowania i przestrzennego dla tej działki przywracając stan jaki obowiązywał w momencie jej sprzedaży.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna zwraca się do Prezydenta Miasta Zawiercie oraz do Rady Miejskiej o ewentualne podjęcie kroków w tej sprawie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.