Informacja z działalności komisji Samorządu i Ładu publicznego w kadencji 2006-2010

I n f o r m a c j a   z   d z i a ł a l n o ś c i

Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

w kadencji 2006 – 2010

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego działa w składzie :

 1. Trepka Elżbieta         – Przewodnicząca
 2. Gawron Krzysztof      – Zastępca Przewodniczącej
 3. Bieńko Teresa
 4. Mićka Ewa
 5. Oleszczyk Ryszard

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego odbywała posiedzenia w oparciu o coroczne plany pracy uchwalane przez Radę Miejską w Zawierciu.

Komisja w okresie od 8 grudnia 2006 r. do 20 września 2010 r. odbyła 46 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie wyjazdowe do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu celem zapoznania się z funkcjonowaniem monitoringu w mieście – monitorowanie obiektów nocą.

KOMISJA SAMORZĄDU I ŁADU PUBLICZNEGO PODCZAS CZTEROLETNIEJ KADENCJI ODBYŁA WSPÓLNE POSIEDZENIA :

– z Komisją Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w temacie :

 • Sytuacja na rynku pracy , działania podejmowane na rzecz tworzenia nowych
  miejsc pracy
 • Zapobieganie alkoholizmowi i innym uzależnieniom – narkomania, metody przeciwdziałania patologii oraz sytuacji na rynku
  pracy, działań podejmowanych na rzecz tworzenia nowych miejsc
  pracy(2007r.),
 • Profilaktyka społeczna – zapobieganie alkoholizmowi  i innym uzależnieniom – narkomania.  Metody  przeciwdziałania patologii”,  którego wynikiem było przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (2008r.).
 • „Gminny program rozwiązywania problemówalkoholowych i innych uzależnień – narkomania”,  którego wynikiem było przyjęcie i wydanie pozytywnej opinii do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawierciu oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (2009r.) oraz Raportu.

– z Komisją Starostwa Powiatowego dotyczące handlu w mieście, zabezpieczeń i bezpieczeństwa w pobliżu dużych placówek handlowych

– z Komisją Doraźną ds. ochrony bezdomnych zwierząt na terenie miasta
   Zawiercie w temacie prac Komisji ds. Zwierząt i wypracowanego
   programu ochrony bezpańskich psów i kotów.

Ponadto :

 • Komisja nadzorowała przebieg kampanii wyborczej do Zarządów Osiedli i
  Rad Sołeckich.
 • Opiniowała w sprawie kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w
  Częstochowie i Sądu Rejonowego w Zawierciu pod względem spełnienia
  warunków określonych w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych .

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego przygotowała sesję Rady Miejskiej w Zawierciu w temacie : „Przestępczość i patologie społeczne wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem narkomanii w czasie wolnym od nauki” – sesja odbyła się 25 czerwca 2008 r.

Problematyka posiedzeń Komisji Samorządu i Ładu Publicznego była różnorodna i obejmowała szeroki zakres problemów wynikających z właściwości Komisji m.in.

Komisja co roku przyjmowała sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej. Wielokrotnie zajmowała się tematyką stanu dróg, chodników i oświetlenia ulicznego, przygotowaniem  i realizacją „Akcji zima”, porządkiem w parkach, porządkiem i czystością na chodnikach i ulicach miasta, Komisja zapoznała się z działalnością i funkcjonowaniem Zakładu Poprawczego w Zawierciu.

Ponadto tematyka posiedzeń Komisji dotyczyła :

 • organizacji wypoczynku zimowego w czasie ferii,
 • oceny przygotowań kąpielisk otwartych pod względem bezpieczeństwa     i przygotowań do sezonu,
 • propozycji miasta w sprawie organizacji wakacji letnich w mieście dla dzieci i    młodzieży,
 • propozycji budowy boiska i lodowiska na Kosowskiej Niwie,
 • budowy schroniska dla zwierząt, problemu bezpańskich psów, chipowanie oraz sprzątanie  po psach,
 • przestrzeganie na terenie miasta Zawiercie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • omówienie problematyki monitoringu na terenie miasta
 • stan bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i jego ocena
 • problemy włamań i kradzieży na terenie miasta,
 • zabezpieczenie miasta przed skutkami powodzi,
 • plan działania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń,
 • przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do działań w zakresie ratownictwa  chemicznego,
 • zabezpieczenie budynków mieszkalnych w ramach zagrożenia pożarowego podległych ZGM, Spółdzielniom Mieszkaniowym,
 • działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – wyposażenie, sprzęt przeciwpożarowego, stanu osobowego, uprawnień w ramach akcji przeciwpożarowej, częstotliwości wyjazdów,
 • stan dróg, skrzyżowań – bezpieczeństwo na głównych skrzyżowaniach miasta,
 • bezpieczeństwo na drogach – garaże, parkingi i miejsca do parkowania przy sklepach i
 • plany pracy i planu remontów na rok 2008 z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych na nieruchomościach, których miasto jest współwłaścicielem,
 • realizacja uchwały Rady Miejskiej Nr  XIV/155/07 z dnia 26.09.2007 – wykup mieszkań  komunalnych,
 • stan techniczny i podjęte działania w celu podniesienia standardu gminnego zasobu mieszkaniowego,  (Informacja na temat wykorzystanej dotacji oraz wyjaśnienie dlaczego są różnice w cenie za energię cieplną w spółdzielniach mieszkaniowych i w zasobach
 • stan budynków użyteczności publicznej należących do Gminy czy odpowiadają one wymogom przeciwpożarowym,
 • działania podjęte w celu likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w szkołach oraz na terenie miasta,
 • przestępczość nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem czynów przeciwko mieniu.
 • spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń działającymi na terenie miasta Zawiercie, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz jakie są plany miasta w tym  zakresie,
 • omówienie projektu budowy Miasteczka Ruchu Drogowego.

Komisja w ciągu swej kadencji odbyła sześć zaplanowanych spotkań z przewodniczącymi Samorządów Osiedli i Sołectw w celu omówienia działalności samorządów osiedli i sołectw, propozycji zadań inwestycyjnych i ich wykonywania w poszczególnych dzielnicach oraz w celu omówienia problemów, z którymi borykają się Zarządy Osiedli i Sołectw – w wyniku tych spotkań Komisja przesłała m.in. do Prezydenta wnioski zgłoszone przez Samorządy Mieszkańców i Sołectw w celu ich realizacji.

Członkowie Komisji angażowali się w życie mieszkańców miasta poprzez czynny udział w organizowanych przez przewodniczących osiedli sołtysów sołectw zebraniach samorządów oraz poprzez przedstawianie problemów i potrzeb mieszkańców, składanie interpelacji na Sesjach Rady Miejskiej .

STAŁYMI TEMATAMI KOMISJI BYŁY

 • ocena budżetu miasta w latach 2007, 2008, 2009 i 2010 r,
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r., 2007 r., 2008r.,
  2009r. oraz za I półrocze roku 2007, 2008, 2009 i 2010 r.
 • omawianie materiałów sesyjnych

PRACA KOMISJI W DUŻEJ MIERZE OPIERAŁA SIĘ NA OPINIOWANIU WNIOSKÓW W ZAKRESIE NALEŻĄCYM DO JEJ WŁAŚCIWOŚCI.

W ramach swej właściwości Komisja wydawała opinie dotyczące projektów uchwał:

 • w sprawie określenia dni ? godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu
  detalicznego, zakładów gastronomicznych ? zakładów usługowych dla
  ludności na terenie miasta Zawiercie
 • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
  Alkoholowych w Zawierciu na rok 2010
 • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zawierciu na
  rok 2010
 • w sprawie Raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania
  Narkomanii w Zawierciu w 2009 roku
 • zmiany granic obwodów wyborczych zgodnie z treścią pisma Przewodniczącego Osiedla Argentyna Jerzego Tomczaka z dnia 10 stycznia 2008 r.

W OKRESIE SWEJ DZIAŁALNOŚCI KOMISJA WYSUNĘŁA NASTĘPUJĄCE WNIOSKI :

 • przedłożenie do wiadomości członkom Komisji porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Zawiercie, a Towarzystwem Miłośników Ziemi  Zawierciańskiej na dzierżawę słupów ogłoszeniowych,
 • udzielenie opinii prawnej w sprawie zatrzymania pojazdu Pana Rafała Biały
  wyjeżdżającego z parkingu Urzędu Miasta,
 • ujęcie w planie remontów wykonania napraw boisk szkolnych położonych przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu oraz Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu,
 • opracowanie projektu i pozyskanie funduszy zewnętrznych na budowę obiektu sportowo – rekreacyjnego na osiedlu Kosowska Niwa,
 • sporządzenie kosztorysu wykonania oświetlenia w Parku Mickiewicza,
 • problemy i sprawy zgłoszone przez Samorządy Mieszkańców i Sołectw.
 • zorganizowanie i wyznaczenie terminu spotkania przewodniczących wszystkich zarządów osiedli i sołectw oraz zainteresowanych mieszkańców miasta ze służbami Prezydenta Miasta Zawiercie odpowiedzialnymi za realizację gospodarki śmieciowej miasta Zawiercie,
 • podjęcie stanowczych działań w celu wyegzekwowania postanowień umownych dotyczących wyłapywania bezpańskich psów i kotów od Firmy Handlowo – Usługowej Pana Mariusza Jurczyka,
 • na wniosek radnego Ryszarda Oleszczyka – uzupełnienie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta związanych z zaangażowaniem nadwyżki budżetowej o informację jaka część nadwyżki na dzień opracowywania danego projektu uchwały nie została jeszcze zaangażowana,
 • zorganizowanie cyklicznych spotkań w szkołach podstawowych i gimnazjach w sprawie profilaktyki społecznej dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii,
 • rozważenie możliwości zabezpieczenia w budżecie miasta środków na zakup jednego fotoradaru w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Zawiercia,
 • zwrócenie się do Centrum Szkolenia Praktycznego w Zawierciu o możliwość wykonania w ramach zajęć praktycznych atrap słupów na fotoradary,
 • zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie miasta Zawiercie środków finansowych na remont Parku Mickiewicza w Zawierciu oraz na wykonanie łagodnego zjazdu do parku od strony Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu dla wózków,
 • na wniosek radnego Ryszarda Oleszczyka –  przygotowanie informacji na temat stanu zabezpieczenia przeciw pożarowego budynków użyteczności publicznej na terenie miasta w ocenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • rozpatrzenie możliwości zmiany granic obwodów wyborczych zgodnie z treścią pisma przewodniczącego Osiedla Argentyna Jerzego Tomczaka z dnia 10 stycznia 2008 r.,
 • doprecyzowanie ustępu 3 uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr V/42/03 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Zawiercie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych poprzez dokładne określenie obszaru na którym dopuszczalne będzie spożywanie piwa i napojów alkoholowych do 4,5% oraz jasne określenie rodzaju zabezpieczeń przed sprzedażą alkoholu nieletnim,
 • zapewnienie w budżecie miasta Zawiercie na 2010 rok środków finansowych na realizację programu chipowania psów – zgodnie z pismem a z dnia 15 czerwca 2009 roku Nr Gm.UK.0052 /11/09,
 • zapewnienie w budżecie miasta Zawiercie na 2010 rok środków finansowych w wysokości 50 tysięcy złotych na dofinansowanie organizacji  pozarządowych, działających w zakresie przeciwdziałaniu bezdomności psów i kotów poprzez antykoncepcje, w szczególności  poprzez sterylizacje i kastrację bezdomnych kotów a także usypianie ślepych miotów oraz leczenia bezdomnych zwierząt,
 • opracowanie programu  edukacji mieszkańców miasta Zawiercie w zakresie    humanitarnego traktowania zwierząt uwzględniając program dla dzieci i młodzieży w szkołach gminnych tj. w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W wyniku rozpatrywanych problemów Komisja wysunięte wnioski skierowała do realizacji przez Prezydenta Miasta. Na większość wniosków Komisja otrzymała wyjaśnienia, pozostałe są w trakcie realizacji.

Wszystkie posiedzenia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego odbywały się przy frekwencji zapewniającej prawomocność podejmowanych decyzji.

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Trepka                                                              

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rada miejska, Rada miejska 2006-2010. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.