Komisja Rewizyjna -podjęte wnioski-styczeń 2015 r.

Wniosek nr 1

W związku z odpowiedzią Prezydenta Miasta  Zawiercie Witolda Grima  na dostarczenie Komisji Rewizyjnej dokumentów dotyczących pełnej informacji wraz z dokumentacją dotyczącą nie skorzystania prezydenta Miasta Zawiercie z prawa pierwokupu działek nr 1/15 i 1/19  km. 54 położonych przy ul. Paderewskiego  w Zawierciu, Komisja wnosi do Prezydenta Miasta Zawiercie Witolda Grima o udostępnienie w ciągu 7 dni :

-żądanych dokumentów, oraz ponad to,

– egzemplarza pisma z 9 stycznia 2015 r. z parafami pracowników, którzy je przygotowali albo o wskazanie imiennie pracowników którzy pismo przygotowali,

– uwag zgłoszonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym w/w działek objętych prawem pierwokupu, oraz przypomina Prezydentowi o jego obowiązkach wynikających z par. 11 Regulaminu Komisji Rewizyjnej wraz pouczeniem o treści art. 231 kodeksu karnego oraz informacją, że naruszanie przez Prezydenta obowiązków względem Komisji Rewizyjnej Komisja będzie traktować jako czyn z tego przepisu.

Komisja przypomina także, że utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli może skutkować wnioskiem o nieudzielenie absolutorium z uwagi na brak danych umożliwiających ocenę wykonania budżetu.

Wniosek nr 2

Zgodnie regulaminem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawierciu, a konkretnie rozdziałem II pkt. 4 Komisja Rewizyjna wnosi do Prezydenta Miasta Zawiercie Witolda Grima, o przeznaczenie  w budżecie na rok 2015 15,000 zł. w celu zapewnienia ewentualnych porad, opinii i ekspertyz niezależnych biegłych. Niezależność opinii zwłaszcza prawnej, podczas kontroli działań Urzędu Miejskiego,  jest nieodzowna dla przejrzystości działań Komisji, zarówno w stosunku do Rady Miejskiej,  jak i mieszkańców miasta Zawiercie. Niezależność w sytuacji, w której opiniodawcy są bezpośrednimi podwładnymi kontrolowanego jest oczywistym konfliktem interesów, który wyklucza bezstronność.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kadencja 2014-2018, Komisje 2014-2018, Rada miejska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.