Pytania do Starosty Rafała Krupy.

Ponieważ Starosta Rafał Krupa opuścił kwietniową sesję Rady Miejskiej i nie mogłam zadać, w punkcie interpelację, kilku nurtujących mnie i mieszkańców Zawiercia pytań, pozwoliłam sobie zadać je na piśmie licząc na rzetelne odpowiedzi na każde z nich.

1.  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 4 ust. 5, mówi o tym, że: Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Wynika z tego, że odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych ponoszą wszyscy członkowie Zarządu i to nawet w sytuacji gdy obowiązki te powierzono na piśmie innej osobie. Czy Pan Starosta ma tego świadomość?

 2.  Art. 4 ust. 1  tej samej ustawy mówi o tym, że jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Wynika z tego, że Zarząd musiał wprowadzić zasady polityki rachunkowości. Kiedy i jakie zasady rachunkowości zarząd wprowadził i dlaczego ich nie egzekwował?

3. Jeżeli nie prowadzono ksiąg rachunkowych to na podstawie czego sporządzano sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu?

4. Jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane były, że na podstawie źródłowych dokumentów księgowych to w jaki sposób dokumenty te były dobierane do sprawozdań skoro nie było ksiąg ?

5.   Na podstawie czego sporządzane były sprawozdania do RIO ?

6.  Czy Zarząd wie ile wynosi dług publiczny powiatu i na podstawie czego dane te ustala skoro nie ma ksiąg ?

 7.  Czy Zarząd zdaje sobie sprawę z tego, że z uwagi na brak ksiąg rachunkowych może ponosić odpowiedzialność także za nierzetelne sprawozdania finansowe i sprawozdania do RIO ?

8. Czy Zarząd powierzał obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych pracownikowi starostwa, a jeśli tak to któremu i na jakiej podstawie?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Moim zdaniem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.