22.02.2012

Na sesji w dniu 22.02.2012 r. zaproponowałam, żeby protokoły z sesji były przesyłane radnym drogą elektroniczną. Zażądałam natychmiastowego aneksowania umów między rodzicami a przedszkolem, cytat z protokołu:  „Radna Ewa Mićka  – (…)  żądam natychmiastowego aneksowania umów  zawartych  z rodzicami przedszkolaków. Radna przypomniała, o składanej na poprzedniej sesji interpelacji w związku z umowami, jakie zawiera gmina Zawiercie organ założycielski przedszkoli a rodzicami. Przytoczyła treść  pisma będącego w jej   posiadaniu tj. pisma Wojewody Śląskiego z dnia 13 września  2011 r.  skierowanego do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast województwa śląskiego, który zaapelował o podejmowanie  przez  rady gmin uchwał w sprawie opłat za przedszkola, których wysokość byłaby uzasadniona przedstawioną  kalkulacją ekonomiczną. W piśmie tym Wojewoda wyraził również zaniepokojenie praktykami, polegającymi na  umieszczeniu w umowach, zawieranych pomiędzy  przedszkolami  a rodzicami (opiekunami) dzieci zapisów, które narzucają  konieczności uiszczania dodatkowych opłat za  pobyt dziecka w przedszkolu  ponad ustalony w umowie czas. Chodzi tu o karanie rodziców, kiedy nie odbiorą dziecka w godzinach przez siebie zdeklarowanych. W naszej umowie jest wyznaczona dla  takich rodziców  kara teraz już w wysokości 2 zł  Kiedys było to 5 zł. Nadal uważa, że jest to niezgodne z prawem. Dalej czytała treść pisma Wojewody Śląskiego a mianowicie : „ Sprzeciw Wojewody  budzą  również zapisy umów, zawierających ryczałtową wysokość opłat, uzależnianie ich wysokości  od ilości zadeklarowanych, a nie spędzonych rzeczywiście w przedszkolu godzin, czy tez zakładanie, ze opłaty nie  podlegają zwrotowi  w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Prosiła, żeby również takie zapisy zniknęły z umów, bo są one niezgodne z prawe. Wojewoda  przypomina również, że rodzice mogą zaskarżyć  postanowienia umów, do sądu cywilnego, co z kolei może narazić gminy na odpowiedzialność majątkową. Zwróciła się do Prezydenta mówiąc, że nie prosi , cyt. „ ja żądam żeby natychmiast zapisy, które są niezgodne z prawem zniknęły z umów, które są zawierane  między rodzicem a przedszkolem” . Bo możemy narazić również nas wszystkich płatników na odpowiedzialność majątkową.

Poprosiłam o udostępnienie dokumentów dotyczących zagospodarowania rond, umowy z podmiotami oraz porozumienie ze starostwem. Oto odpowiedź na to pytanie, cytat z protokołu: Pan Marek Borowik Sekretarz Miasta : „ na utrzymanie rond podpisane zostało porozumienie ze Starostwem Powiatowym, że gmina zagospodaruje i utrzymania rond ogłosiliśmy konkurs…” Pyta Pani w jakiej formie,  na dziesięć lat bezpłatnie w zamian za umieszczenie na nich informacji kto się opiekuje danym rondem. Rondami opiekują się Firmy : Brodzik-Dominik, Daglezja i Parafia w Blanowicach. Gmina w związku z tym nie poniosła żadnych kosztów związanych z utrzymaniem rond. Teren jest własnością Starostwa Powiatowego i opłaty za reklamy (za zajęcie pasa drogowego) pobiera Starostwo.

Zwróciłam również uwagę na złą widoczność na rondzie przy ul. Sikorskiego, przez umieszczenie tam reklam. W imieniu radnych PO złożyłam wniosek formalny o umożliwienie przekazywania obrad sesji on-line, cytat z protokołu: „(…) W związku z interwencjami mieszkańców Naszego Miasta  grupa  radnych  Platformy Obywatelskiej RP składa na ręce Pana  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawierciu wniosek formalny  w sprawie umożliwienia    przekazywania relacji z obrad sesji Rady Miejskiej on-line.  W XXI wieku  i dobie internetu trudno sobie go wyobrazić w codziennym życiu. Jest to narzędzie, z którego powinniśmy korzystać. Jako medium transmisyjne proponujemy wykorzystanie internetu i oficjalnej strony www. miasta .

Możliwości jakie daje  internet  i  miejska witryna będą stanowić stosunkowo  tanie i powszechne narzędzie dające mieszkańcom wgląd na  żywo w działania władz miasta. Transmisje pozwolą na dotarcie do większej liczby zainteresowanych, którzy z różnych przyczyn nie mogą osobiście

uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej, w szczególności osobom niepełnosprawnym. Jesteśmy przekonani, że unikniemy Panie Przewodniczący tym rozwiązaniem również  nieporozumień związanych z zapisami protokołu. Każdy, bowiem będzie mógł zarejestrować  i odtworzyć przebieg sesji. Za uruchomienia możliwości transmisji  on-line  przemawia również fakt, że wiele gmin już dawno z tej możliwości korzysta.   Taka praktyka miała również miejsce w Zawierciu. Niestety z nieznanych nam  powodów z tego zrezygnowano. Chcielibyśmy do niej wrócić. Jesteśmy    pewni, że proponowane rozwiązanie będzie z obopólną korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i całej Rady Miejskiej. Wniosek radna przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.”

Poruszyłam również kwestię wyboru przez gminę, w drodze postępowania, rzeczoznawcy  wykonującego operaty szacunkowe. Poprzednia umowa bowiem na to zadanie wygasła z końcem roku, a w sprawozdaniach nadal wyłaniamy wykonawców na pojedyncze zadania co generuje większe dla gminy koszty.

Prezydent po raz kolejny przeznaczył środki gminy  na zadania własne powiatu. Po moich wielokrotnych interwencjach został wyodrębniony fundusz sołecki, w związku z tym zapytałam, cytat z protokołu: „Radna Ewa Mićka  –   ucieszyło ją, że fundusz zostanie wyodrębniony. Zwróciła się z pytaniem do Pana Prezydenta: „w związku z tym , że  w poprzedniej kadencji pan Prezydent Mazur, kiedy wyodrębniany był ten fundusz, zabezpieczył  również środki  dla pozostałych dzielnic.”

W związku z tym zapytała jakie plany ma Pan Prezydent w stosunku dla pozostałych dzielnic, czy wzorem Pana Mazura  będą dla nich zabezpieczone takie same środki jak dla sołectw. Uważa, że byłoby wskazane, żeby dla wszystkich przeznaczyć takie same środki.”

Również na tej sesji okazało się, że moje uwagi dotyczące uchwały przekazującej szkołę w Bzowie były uzasadnione i uchwałę trzeba głosować raz jeszcze, cytat z protokołu: „ Radna Ewa Mićka – przypomniała, że na poprzedniej sesji, kiedy głosowano uchwałę o przekazaniu Szkoły w Bzowie pytała  zarówno ona jak i  Pan radny Mazur  czy  ta  uchwała  jest uchwałą intencyjną. Czy podejmowanie takiej uchwały nie wymaga wskazania w niej podmiotu, któremu szkoła będzie przekazana i czy w związku z brakiem takiego zapisu nie będzie żadnych konsekwencji. I co się okazuje, okazuje się , że w tym momencie zmieniamy  uchwałę ponieważ Wojewoda wszczął dla niej postępowanie nadzorcze bo  jest wadliwa. Z uzasadnienia do uchwały możemy przeczytać, że przyczyną nieważności uchwały jest to, że nie został wskazany podmiot, któremu zostanie przekazana Szkoła Podstawowa Nr 14 w Bzowie. Pan Prezydent, po raz  kolejny nie posłuchał głosów radnych. Nadmieniła, że  podobnie, kiedy zwracała uwagę przy podejmowaniu uchwały o powołaniu zespołu do zaopiniowania ławników, tak i tym razem Pan Prezydent nie posłuchał  i nie zastanowił się czy nie powinno być jak mówią radni Platformy. Zwróciła się do przedstawicielki rodziców będącej na sali, z wyrażeniem, że  jest jej wstyd, za Pana Prezydenta, ponieważ  rodzice muszą od nowa przeżywać, przekazanie placówki  bo dla nich to jest bardzo poważna sprawa.   Zwróciła się do Prezydenta z prośbą, że jeżeli następnym razem  Prezydent będzie miał do niej  jakieś  uwagi  to bardzo prosi , żeby Prezydent mówił do mikrofonu i ona poprosi aby te uwagi zostały zaprotokołowane.”

Odpowiedź na wniosek -sesja on-line

Wniosek formalny radnych PO w sprawie sesji on-line

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.