30.03.2011r.

Na sesji w dniu 30.03.2011 r. była zmiana studium, która z kolei prowadzi do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zawiercie, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka  –   powiedziała, że udało się  w poprzedniej kadencji  opracować i przyjąć plan zagospodarowania przestrzennego. Planem udało się pokryć prawie całe miasto a co nie udało się Prezydentowi w kadencji 2002 – 2006. Wnioski do planu zasadne lub nie zasadne zgłaszane na etapie powstawania planu są i będą zawsze  niezależnie od tego, ile razy byśmy zmieniali plan i studium.  Przytoczyła jedną z opinii  cyt. „studium jest dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy uwzględniającą zasady uwzględnione w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategię rozwoju gminy przy założeniu i realizacji określonych przedziałem czasowym  najczęściej w okresie nie krótszym  niż 15 lat”. Zapytała dlaczego po roku przyjęcia planów chcemy zmieniać ten plan. Może powodem zmiany jest te 137 wniosków,  w tym 68 to wnioski niezasadne, 5 wniosków nie wymaga przeprowadzenia zmiany studium, 10 wniosków gdzie zasadność nie jest oczywista, jest wątpliwa ponieważ w trakcie procedur  planistycznych  może okazać się, że wnioski te nie są zasadne dlatego, że związane są  z lokalizacją nowej zabudowy w obszarach chronionego krajobrazu np., otulina Parku Krajobrazowego i ze względu na uwarunkowania  Parku. Te wnioski nie powinny przesądzać o podejmowaniu natychmiastowej interwencji planistycznej. Czwarta grupa to 41 wniosków, które są zasadne w całości lub w części, które jednak nie wymagają natychmiastowej interwencji planistycznej czyli zmiany studium, gdyż wnioski te w większości dotyczą zwiększenia terenów działek przeznaczonych pod zabudowę, przy czym najczęściej znaczna powierzchnia tych działek jest przeznaczona pod zabudowę i wnioskodawcy mogą realizować zamierzenia inwestycyjne na części swoich działek.  Pozostała grupa  12 wniosków zakwalifikowana została w całości lub w części jako zasadne w planie miejscowym ze względu na zgodność ze studium. To są wyznaczone tereny zieleni izolacyjnej, tereny zieleni pomiędzy terenami budowlanymi. Z tych wniosków zasadnych z tej liczby tak naprawdę robi się jeszcze mniejsza lista. Rozumie, że każdy jest ważny i każdy chce swoje zamierzenia osiągnąć ale czy my musimy wydawać duże pieniądze  aby zaspokoić żądania w dużej części, które jakby nie są aż tak pilne,  potrzebne już teraz.  Przechodząc dalej  zapytała po co mamy zmieniać studium, po to aby zmienić plan w konsekwencji bo tak to się odbywa. Pytanie następne  po co chcemy zmienić plan  sądząc z  tzw. tajnych spotkań odbywanych w Urzędzie Miasta to:  postawienie galerii, galeria  jest celem miasta , i zbudowanie kopalni. Co do  kopalni to droga jest długa  i może  nie odbędzie się to w tej kadencji natomiast otworzy możliwości na przyszłość. Natomiast odnośnie galerii może przypuszczać, że jest to prawdopodobne. Podczas, gdy mamy inną alternatywę  bo są tereny przeznaczone na to żeby powstała galeria na wylocie z Zawiercia  do Poręby. Wiedzą, że jest firma, która stara się o to, żeby tam wybudować centrum handlowe, wiedzą też, że firma  spotyka się z  niezbyt  miłym przyjęciem. Firma, która będzie chciała nam cokolwiek wybudować, będzie musiała zapewnić również wybudowanie ronda na swój koszt, czy nie będzie to lepsze dla miasta niż zgoda  na powstanie w  centrum miasta  – centrum handlowego, które spowoduje zakorkowanie miasta. Prosiła zastanowić się co będzie lepsze dla mieszkańców. My nie jesteśmy  przeciwni budowie  Galerii  czy centrum handlowego,  jesteśmy od tego dalecy ale w planie zagospodarowania , który został uchwalony, jest aktualny  są  na to przeznaczone miejsca.  Nie możemy pozwolić, żeby coś takiego przysłoniło nam dobro wszystkich mieszkańców . Następnie oczytała pismo od zawierciańskich kupców i drobnych przedsiębiorców pod, którym podpisało się  około 300 osób ( podpisów z pieczątkami)  pismo to jest z dnia 25 marca 2011 r. – złożyła to pismo na ręce Przewodniczącego Rady. Odniosła się do tego co kupcy napisali, zapytała dlaczego Pan Prezydent w ciągu trzech miesięcy zmienił zdanie, powróciła do tej samej Gazety NAW , którą wcześniej przytaczał  radny Mazur ( odczytała ciąg dalszy dot. galerii  – zacytowany fragment  jest na nagraniu CD). Pan Ryszard Mach Prezydent Miasta  – w odniesieniu  do odczytanego fragmentu przez radną Ewę Mićkę  powiedział, że w tej kwestii nie zmienił zdania.” Oto wyniki głosowania za zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego, cytat z protokołu: „W wyniku przeprowadzonego głosowania /głosowało 22 radnych/ –  Rada Miejska w Zawierciu podjęła, w głosowaniu większością głosów przy 12 głosach  „za” (Chłosta Jarosław, Gawron Krzysztof, Gębarski Wacław, Imielski Konrad, Kłosowski Edward, Miszczyk Tadeusz, Orman – Makieła Barbara, Pacia Tomasz, Pierzchała Grzegorz, Przybyła Marcin, Sygiet Jan i Wojtaszczyk Zbyszek), 4 głosach „przeciw” ( Czajkowski Artur , Mazur Mirosław, Mićka Ewa i  Mucha – Popiel Teresa) i 5 głosach  „wstrzymujących się” (Kręgiel Andrzej, Kornobis – Wieczorek  Elżbieta, Machura Małgorzata, Sochacki Krzysztof i Urbańczyk Jan), radny Edmund Kłósek – nie głosował” Zwróciłam również uwagę, że przyjmując regulamin przyznawania stypendiów sportowych, zaproponowany przez pana prezydenta pozbawimy pasjonatów sportu i zawodników nagrody w tej postaci. Zaproponowany regulamin promuje bowiem, kilka dyscyplin zespołowych, cytat z protokołu: Radna Ewa Mićka – wie , że konsultacje były, solidaryzując się z radnym Mazurem  będzie „przeciw” , ta uchwała aprobuje trzy lub cztery dyscypliny sportowe a  w Zawierciu jest o wiele więcej dyscyplin  sportowych, należałoby to rozszerzyć . Przeczytała fragment pisma  Klubu Uczelnianego AZS „ moim zdaniem stypendium z Urzędu Miejskiego jako partnera publicznego nie powinno być źródłem dochodu dla wąskiej grupy osób powinno być drobną gratyfikacją dla zawodniczek i zawodników poświęcających swój czas uprawianiu ulubionej dyscypliny sportów. Propagując tym samym dyscyplinę sportową jakiś zdrowy styk życia i promując przy okazji miasto Zawiercie.  Stypendium winno być zachętą dla innych do uprawiania sportu. Przyjmując przedstawiony projekt stypendium otrzymywali by jedynie zawodnicy jednego klubu, którzy nie występują w najwyższej klasie rozgrywek piłkarskich( przed nimi są jeszcze dwa wyższe szczeble I i Ekstraklasa )” . Poniżej mamy sposób rozwiązania tego problemu ale z tego co radna wie to w ogóle nie było brane to pismo pod uwagę przy rozpatrywaniu przez Komisję.”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.