Informacja z działalności Komisji Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki w latach 2006-2010

I n f o r m a c j a   z   d z i a ł a l n o ś c i
Komisji Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki.
w kadencji 2006 – 2010

Komisji Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu Rekreacji i Turystyki działa w składzie:

 1. Gębarski Wacław – Przewodniczący
 2. Pacia Tomasz – Zastępca Przewodniczącego
 3. Stróżecki Andrzej
 4. Tyszczak Roman
 5. Konarski Łukasz

Zmiana w składzie Komisji nastąpiła w miesiącu grudniu 2006 r. W miejsce radnego Witolda Grima do składu Komisji wszedł radny Tomasz Pacia.

Ponadto na wniosek członków Komisji z dnia 19 grudnia 2006 roku uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10 stycznia 2007 r. NR V/29/07 w sprawie stałych Komisji Rady Miejskiej w  Zawierciu Rada Miejska zmieniła nazwę Komisji z Komisji Rozwoju i Promocji Miasta na obecną.

Komisja Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu Rekreacji i Turystyki odbywała posiedzenia w oparciu o coroczne plany pracy uchwalane przez Radę Miejską w Zawierciu.

Komisja w okresie od  8 grudnia 2006 r. do 21 października  2010 r. odbyła 49 posiedzeń w tym 1 wyjazdowe w temacie : „Ocena szkolnych obiektów sportowych – ich wykorzystanie i kierunki rozwoju (sale gimnastyczne, boiska sportowe i baseny)”.

Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji i Kultury w temacie: „Dni Zawiercia – plan imprez sportowo – rekreacyjnych ”.

Ponadto Komisja Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu Rekreacji i Turystyki przygotowała sesję Rady Miejskiej w Zawierciu w temacie : „Sport w mieście.” – sesja odbyła się 24 czerwca 2009 r.

Problematyka posiedzeń Komisji Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu Rekreacji i Turystyki była różnorodna i obejmowała szeroki zakres problemów wynikających z właściwości Komisji m.in.

Komisja w trakcie roku sprawozdawczego spotkała się z młodzieżą szkolną, tematem posiedzenia były – oczekiwania, propozycje i sugestie młodzieży poszczególnych szkół uprawiającą sport. Ponadto wielokrotnie Komisja spotykała się z przedstawicielami reprezentującymi Zawierciańskie Kluby sportowe .

Problematyka posiedzeń Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia była różnorodna i obejmowała szeroki zakres problemów wynikających z właściwości Komisji m.in.:

PROMOCJA I ROZWÓJ MIASTA

 • projekt planów zagospodarowania przestrzennego dla sfery aktywności
  gospodarczej,
 • Plan Pracy Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta,
 • sposoby i możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej,
  na rzecz rozwoju miasta,
 • rola Zawiercia jako „Bramy na Jurę” – przystąpienie do członkostwa Jurajskiej
  Organizacji Turystycznej,
 • promocja Miasta Zawiercie : omówienie wyników konkursów na strategię
  promocji miasta Zawiercie na lata 2008-2009, kierunki promocji miasta w
  kontekście strategii rozwoju miasta Zawiercie, promocja wewnętrzna jako
  element wzmocnienia wizerunku wśród mieszkańców miasta,
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz rozwoju miasta Zawiercie
  • projekty w ramach regionalnego programu operacyjnego
  • projekty w ramach rozwoju subregionu
  • pozostałe projekty,
 • współpraca międzynarodowa Zawiercia : omówienie dotychczasowej i przyszłej
  współpracy w ramach partnerstwa miast, Zawiercie na tle współpracy regionalnej
  w Unii Europejskiej,
 • promocja Zawiercia jako miasta przyjaznego rowerzystom – budowa i
  modernizacja ścieżek rowerowych,
 • Zawiercie jako Brama na Jurę: promocja turystyczna miasta Zawiercie,
  współpraca z organizacjami branżowymi JOT, ZGJ, ŚOT, POT, realizacja
  projektów związanych z rozwojem turystyki w Zawierciu,
 • Rozpoznawalność miasta Zawiercie w regionie i powiecie na podstawie
  działań Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta, OSiR, Klubów sportowych,
  Stowarzyszeń i organizacji,
 • Rozwój miasta – realizacja wniosków,
 • Promocja i Rozwój Miasta w 2010r. z uwzględnieniem środków finansowych
  przeznaczonych na ten cel w budżecie.
 • Rozliczenie złożonych projektów celem dofinansowania Rozwoju miasta – środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji.Zestawienie wniosków odrzuconych i ich przyczyny.
 • rozwój miasta Zawiercie: promocja gospodarcza miasta- kierunki i zadania,
  strefa aktywności gospodarczej – omówienie działań związanych  z
  pozyskiwaniem nowych inwestorów,
 • budżet Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta na 2008 r. w tym : podział
  budżetu na zadania związane z rozwojem i promocją miasta, zadania bieżące
  wydziału, nowe zadania
 • Podsumowanie działań związanych z rozwojem miasta w latach 2006/2010.

SPORT i TURYSTYKA

 • zabezpieczenie finansowe imprez sportowych, dotacje na kluby sportowe w 2007 r.
 • zakres zadań pracy Wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki,
 • promocja Miasta w kraju i za granicą,
 • miejsce Zawiercia na tle Unii Europejskiej, współpraca z miastami partnerskimi
 • podsumowanie imprez sportowo – rekreacyjnych zrealizowanych w okresie
  wakacyjnym,
 • działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach posiadanego budżetu
  i sponsoringu,
 • baza sportowa miasta Zawiercie – opracowanie dalszych kierunków działalności
  warunkującej wszechstronny rozwój sportu,
 • rozwój turystyczny na terenie Gminy – szlaki turystyczne, baza noclegowa
  ścieżki rowerowe,
 • analiza kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego Szkół Podstawowych i
  Gimnazjalnych,
 • działalność OSiR : rekreacja, sport, obiekty, finanse (budowa kortu
  tenisowego, hala do tenisa ziemnego)
 • Ścieżki rowerowe, stan techniczny i bieżące utrzymanie, budowa nowych
 • Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w kontekście budżetu na 2010 rok,
 • Modernizacja basenu przy ulicy Pomorskiej,
 • Dzień Dziecka , analiza planów sportowo – rekreacyjnych imprez towarzyszących.
 • Stulecie PTTK w Zawierciu
 • Przygotowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych na sezon letni
 • Lato w mieście- propozycje sportowo- rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii
  zimowych.
 • Podsumowanie akcji lato w mieście,
 • Renowacja znaków ścieżki rowerowej przy ul 3-go Maja do ul. Kościuszki
 • Podsumowanie akcji zima w mieście

Ponadto Komisja zajmowała się omawianiem

– zapoznanie się z zakresem zadań pracy Wydziału Upowszechniania Kultury,
Rekreacji i Turystyki
– Jakość pracy Wydz. Rozwoju i Promocji Miasta oraz w Wydz. Upowszechniania
Kultury Rekreacji i Turystyki z uwzględnieniem osiągniętych efektów.
– sprawozdanie z działalności Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta za I
półrocze oraz Wydziału Upowszechniania Kultury Rekreacji i Turystyki,
– Ferie zimowe w mieście – organizacja,
– Omówienie planów pracy wydziałów oraz jednostek organizacyjnych UM –
realizacja planowanego budżetu,
– Ocena działań Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta za rok 2008. Efekty ,
analiza wniosków,
– Działalność Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta oraz Wydziału   Upowszechniania
Kultury Rekreacji i Turystyki
– realizacja wykonania budżetu w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta oraz
Wydziału  Upowszechniania Kultury Rekreacji i Turystyki w I półroczu 2009 r.,
– Analiza realizacji wniosków składanych do Prezydenta Miasta,
– Omówienie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Rozwoju
sportu kwalifikowanego oraz upowszechniania kultury fizycznej – pozyskane w
oparciu o opinie Klubów Sportowych.
– Realizacja budżetu miasta za 2009 r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków w
Wydz. Rozwoju i Promocji Miasta oraz w Wydz. Upowszechniania Kultury
Rekreacji i Turystyki.

STAŁYMI TEMATAMI KOMISJI BYŁY

 • ocena budżetu miasta w latach 2007, 2008, 2009 i 2010 r,
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2007r., 2008 r., 2009r.,
  2010r. oraz za I półrocze roku 2007, 2008, 2009 i 2010 r.
 • omawianie materiałów sesyjnych
 • kalendarz imprez sportowo – rekreacyjnych i turystycznych oraz jego realizacja –
  corocznie
 • Dni Zawiercia – analiza planu imprez sportowo – rekreacyjnych,
 • przygotowanie obiektów sportowo – rekreacyjnych do sezonu letniego,
 • zabezpieczenie finansowe imprez sportowych, dotacje na  kluby, stypendia i
  nagrody w 2008 r.,
 • omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem zawierciańskich
  klubów sportowych – spotkanie z działaczami sportowymi,
 • Propozycje sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje
  w mieście,

Ponadto Komisja na comiesięcznych posiedzeniach zapoznawała się z przygotowywanym  co miesiąc przez Wydział Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki Kalendarzem przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno – sportowych i turystycznych „CO? GDZIE? KIEDY?”.

Ze swego składu wytypowała :

– radnego Tomasza Pacię by uczestniczył w charakterze obserwatora w obradach
Komisji Miejskiej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych
w 2008 r. powołanej przez Prezydenta Miasta,

– radnego Tomasza Pacię i radną Ewę Mićkę by uczestniczyli w charakterze
obserwatora w obradach Komisji Miejskiej rozpatrującej oferty konkursowe na
realizację zadań publicznych miasta Zawiercie w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz ofert na jednoroczne nagrody za szczególne
osiągnięcia sportowe oraz dla wybitnych trenerów i działaczy sportowych

– radnego Tomasza Pacia by uczestniczył w charakterze obserwatora w obradach
Komisji Miejskiej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych
w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie na 2009 r.

PRACA KOMISJI W DUŻEJ MIERZE OPIERAŁA SIĘ NA OPINIOWANIU WNIOSKÓW W ZAKRESIE NALEŻĄCYM DO JEJ WŁAŚCIWOŚCI.

W ramach swej właściwości Komisja wydawała opinie dotyczące projektów uchwał

– w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu
wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie
Gminy Zawiercie

– po rozpatrzeniu pisma Pani Ewy Piątek właścicielki „BROWAR NA JURZE” Sp. j. w sprawie prośby o wyrażenie zgody na użycie nazwy „Zawiercie” w nowej marce piwa – w głosowaniu jednogłośnie 6 głosami „za” wydała  z g o d ę  na użycie nazwy „Zawiercie” w nowej marce piwa.

W okresie swojego działania Komisja wydała  n e g a t y w n ą  opinię w sprawie prośby pana Łukasza Kaszyckiego o wydzierżawienie budynku po byłym WC wraz z terenem zlokalizowanego na terenie stadionu od ulicy Sienkiewicza w celu zaadoptowania budynku pod działalność gospodarczą wraz z ogródkiem piwnym.

– n e g a t y w n ą  do przedstawionego przez Prezydenta Miasta Zawiercie
projektu budżetu Miasta Zawiercie na rok 2010r.

W okresie swojego działania Komisja wydała następujące  p o z y t y w n e  opinie dotyczące:

– określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania
oraz wysokości stypendiów sportowych w sporcie kwalifikowanym za wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym,
– lokalizacji salonu gier w lokalu w Zawierciu, przy ul. Senatorskiej 8 pod
warunkiem, że nie będzie to kolidować z interesem mieszkańców dzielnicy,
– zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na 2007 r. w celu
zwiększenia z 30 000 do 50 000 złotych kwoty przeznaczonej na stypendia
sportowe dla zawodników klubów zawierciańskich,
– zabezpieczenie w budżecie miasta na 2007 r. dodatkowych środków
finansowych w wysokości 5 000 złotych w związku z planowaną przez
Towarzystwo Turystyki Krajoznawczej organizacją Ogólnopolskiego Zlotu
Piechurów w Zawierciu.
– określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu
kwalifikowanego na terenie gminy Zawiercie
– w sprawie planu rozbudowy i modernizacji boiska treningowego przy ośrodku
Sportu i Rekreacji w Zawierciu w pełnym wymiarze tj. 51/94 m² z
podgrzewaną płytą

W OKRESIE SWEJ DZIAŁALNOŚCI KOMISJA WYSUNĘŁA NASTĘPUJĄCE WNIOSKI

– o nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia gospodarczego znajdującego się
w piwnicy budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Zawierciu,
będącego w administracji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu Klubowi
Sportów Ekstremalnych „JURA” w Zawierciu
– wskazanie radnego Tomasza Pacia i radnego Łukasza Konarskiego do składu
komisji konkursowej,
– wskazanie radnej Ewy Mićka i radnego Tomasza Pacia do uczestnictwa
w charakterze obserwatorów w obradach Komisji Miejskiej rozpatrującej
wnioski o przyznanie stypendiów sportowych w 2007 r.,
– dokonanie zmiany w Załączniku nr 1 § 2 pkt. 3 polegającej na zmniejszeniu
maksymalnej liczby zawodników w zespole w określonych dyscyplinach,
– opracowanie sprawozdania z wykorzystania obiektów sportowych oraz
przygotowanie analizy cennika za wynajem tychże obiektów,
– włączenie do składu Komisji rozpatrującej oferty konkursowe na realizację
zadań publicznych miasta Zawiercie w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu – radną Ewę Mićkę,
– włączenie do składu Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie
jednorocznych nagród w dziedzinie kultury fizycznej za szczególne osiągnięcia
sportowe dla wybitnych trenerów i działaczy sportowych – Przewodniczącego
Komisji Wacława Gębarskiego,
– uchwalenie zmiany nazwy przedmiotowej Komisji, na Komisja Rozwoju i
Promocji Miasta oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki.
– na wniosek radnego Romana Tyszczaka – wniosła o wystąpienie Rady
Miejskiej do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o umożliwienie łączenia godzin
lekcyjnych wychowania fizycznego w celu odbycia zajęć na basenie,
– całkowite zwolnienie z opłat w okresie letnim dzieci, młodzieży i dorosłych za
korzystanie z basenu miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza
w Zawierciu.

– nieodpłatne udostępnienie, dzieciom i młodzieży szkolnej, w okresie wakacji
basenu krytego zlokalizowanego na ulicy Pomorskiej w Zawierciu,
– na wniosek radnego Romana Tyszczaka – o  wyjaśnienie sprawy odmowy
przyznania dotacji Klubowi AZS WSA i Z Zawiercie i przedstawienie
odpowiedzi członkom Komisji oraz działaczom Klubu do dnia 23 września
2008 r.,
– by przyszłe żakinady i inne formy imprez dla dzieci były planowane i
organizowane w dniu 1 czerwca z okazji „Dnia Dziecka”,
– na wniosek radnego Romana Tyszczaka – o przygotowanie na sesję Rady
Miejskiej w Zawierciu przewidzianą na dzień 29 października 2008 r. projektu
uchwały w sprawie  zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu,
uwzględniającej działalność basenu krytego przy ulicy Pomorskiej
w strukturach OSiR,
– Komisja na wniosek radnego Romana Tyszczaka w głosowaniu większością
głosów przy 3 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” w § 1 projektu
w/w uchwały zaproponowała następujące zmiany :
• w ust. 1 skreślić zwrot : „a także krytej pływalni przy ul. Pomorskiej”
• skreślić ust. 2 i ust. 3
• wykreślenie zadania „Organizacja Dnia bez samochodu z Działu 630 (str.12)
• zwiększenie środków na nagrody Prezydenta Miasta za szczególne
osiągnięcia sportowe oraz dla wybitnych działaczy sportowych określonych
w Dziale 926 (str. 27)
• przedstawienie wykazu planowanych zadań remontowych Ośrodka Sportu i
Rekreacji przed uchwaleniem budżetu określonych w Dziale 926 (str. 27)
• pomniejszenie kwoty przeznaczonej w Dziale 750 – Administracja Publiczna,
Rozdziale 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego (wydatki
własne – pozostałe wydatki bieżące) o kwotę kosztów związanych z
wydawnictwem biuletynu informacyjnego.
– Wcześniejsze rozpoczęcie procedury przyznawania dotacji dla klubów
sportowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych miasta Zawiercie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.
– Przywrócenie funkcji obiektu „Włókniarz” znajdującego się przy ulicy 11
Listopada zgodnie ze starym planem zagospodarowania przestrzennego na
cele rekreacyjno – sportowe, uzasadniając, iż jest to jedyny teren w mieście
nadający się na rozszerzenie bazy sportowej pod potrzeby zawierciańskiego
sportu.
– Niezwłoczne przywrócenie charakteru sportowo- rekreacyjnego działki po
byłym boisku WŁÓKNIARZ przy ul. 11 Listopada, motywując, że jest to
jedyny teren w centrum miasta, który w niedalekiej przyszłości powinien być
zagospodarowany zgodnie z jego poprzednią funkcją przeznaczenia.
Nie przywrócenie funkcji sportowo – rekreacyjnej spowoduje brak
możliwości rozwoju piłki nożnej w mieście, jak również dostępu dzieci i
młodzieży do powszechnej rekreacji.
– Wystąpienie do Starosty Powiatu Zawierciańskiego z propozycją zwolnienia
grup młodzieżowych wszystkich klubów z opłat startowych w zawodach w
piłce nożnej.
– Na wniosek radnego Tomasza Pacia zwróciła się do Prezydenta Miasta o
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego fotografii wraz
z krótkim port folio radnych Rady Miejskiej w Zawierciu.
– Odnowienie ścieżek rowerowych przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej
i 3- go Maja,
– Przystąpienie do opracowania 3 – letniego planu budowy i modernizacji
ścieżek rowerowych.
– W związku z zgłoszonymi przez Przewodniczącego Komisji Wacława
Gębarskiego pytaniami na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Promocji Miasta
oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki wniosła o udzielenie odpowiedzi w temacie:
• z jakiego powodu nie było przyznawanych nagród w 2008 r. w sporcie
kwalifikowanym i w kulturze fizycznej,
• czy przyznane nagrody „za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników  oraz
wybitnych, trenerów i działaczy sportowych” zatwierdzone w dniu 13.06.09 przez
Prezydenta Miasta Zawiercie nie naruszają dyscypliny finansów publicznych,
• czy nagrody, które przyznano – kierowane były dla zawodników w sporcie
kwalifikowanym (z licencjami), czy dla „dla zawodników nie posiadających
licencji i trenerów, działaczy,
• czy jest opracowany regulamin dla zawodników, trenerów w sporcie
kwalifikowanym.
–   Po rozpatrzeniu pisma mieszkańców ul. Szpitalnej, Asnyka, Kromołowskiej,
Snopkiewiczówny oraz Gardy w sprawie budowy boiska sportowego, oraz
pisma Przewodniczącego Osiedla Warty w tej samej sprawie wniosła o:
• poinformowanie o planach realizacji w/w zadania zainteresowane strony
celem rozstrzygnięcia sporu mieszkańców dzielnicy Warty.
– opracowanie uchwały i regulaminu w sprawie przyznawania nagród w sporcie
kwalifikowanym.
– dokonanie zmian w projekcie budżetu miasta na 2010 r. poprzez
zabezpieczenie środków na organizację imprezy – 100 lecie oddziału PTTK
w Zawierciu. Jako źródło pokrycia finansowego Komisja zaproponowała środki
zawarte  w Dziale 630 TURYSTYKA –  Rozdział 63003  – ZADANIA W
ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI – wydatki własne  >  pozostałe
wydatki bieżące (str. 12 i 13).
– całkowite zwolnienie z opłat w okresie ferii zimowych dzieci i młodzieży za
korzystanie z obiektów sportowych będących w administracji Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Zawierciu.
– dokonać zmiany statusu – z obserwatora na pełnoprawnego członka z prawem głosu –
radnego Rady Miejskiej delegowanego do składu Komisji Miejskiej powołanej przez
Prezydenta Miasta rozpatrującej oferty konkursowe na realizację zadań publicznych
miasta Zawiercie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej sportu, rozpatrującej
wnioski o przyznanie jednorocznych nagród w dziedzinie kultury fizycznej za
szczególne osiągnięcia sportowe dla wybitnych trenerów i działaczy sportowych oraz
przyznającej stypendia sportowe
– wstrzymanie prac nad projektem uchwały i regulaminem w sprawie określenia
warunków i trybu  przyznawania wyróżnień i nagród w sporcie kwalifikowanym
przyznawanych zawodnikom, trenerom i działaczom za wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym do czasu
powstania nowej ustawy o sporcie
– dokonanie stosownych zmian uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/312/05 z dnia 2
lutego 2005 r. w sprawie przyznawania jednorocznych nagród za szczególne
osiągnięcia sportowe oraz dla wybitnych trenerów i działaczy.
– przeznaczenie z budżetu miasta Zawiercie środków finansowych w wysokości
40.000 złotych na nagrody i wyróżnienia w sporcie kwalifikowanym.
– dokonanie zmiany statusu radnego – delegowanego do składu Komisji Miejskiej
powołanej przez Prezydenta Miasta rozpatrującej oferty konkursowe i wnioski na
realizację   zadań publicznych miasta Zawiercie w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej sportu i przyznanie jednorocznych nagród w dziedzinie kultury fizycznej za
szczególne osiągnięcia sportowe dla wybitnych trenerów i działaczy sportowych oraz
przyznającej stypendia sportowe – z obserwatora na pełnoprawnego członka z
prawem głosu, tak jak w przypadku radnych delegowanych do udziału w Miejskiej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych miejskich
Komisjach.
– przygotowanie w trybie pilnym tj. do dnia 25 czerwca 2010, do godziny 13.00
informacji na temat :
• wysokość dotacji przeznaczonych na sport kwalifikowany od początku kadencji
obecnej Rady Miejskiej tj. od 2006 r. z rozbiciem na poszczególne lata, a
w szczególności informacji na temat wnioskowanych i otrzymanych dotacji
– wykaz nagród przyznanych w sporcie niekwalifikowanym od początku kadencji
obecnej Rady Miejskiej tj. od 2006 r. z rozbiciem na poszczególne lata
–  u z n a ł a   za bezcelowe kontynuowanie prac nad projektem uchwały w sprawie
przyznawania wyróżnień i  nagród dla zawodników nieposiadających licencji,
trenerów i działaczy sportowych  za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – przedstawionego przez
Wydział Upowszechniania Kultury rekreacji i Turystyki pismem
Nr Kr 0065/22/2010 z dnia 2 czerwca 2010
– zwróciła się do Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej o
wystąpienie do Prezydenta Miasta o środki na zabezpieczenie wykonania w sprawie
budowy chodnika przy ulicy Jaskrowej,

Ponadto :

 • po rozpatrzeniu pisma Pana Eugeniusza Pilszek z Firmy Usługowo
  Handlowej „REPROGRAF 2” s.c. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie
  herbu miasta i Gminy Zawiercie dla celów komercyjnych i rozpowszechniania w
  materiałach reklamowych, głównie znaczkach typu „button” i znaczkach
  epoksydowych typu „pin” i in. – przesłała powyższe pismo do Prezydenta Miasta
  celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie,
 • Komisja po zapoznaniu się z pismem Zawierciańskiego Klubu Karate KYOKUSHIN
  zwróciła się do Prezydenta Miasta z pytaniem czy istnieje możliwość bezpłatnego
  korzystania przez w/w Klub z sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 w Zawierciu

W wyniku rozpatrywanych problemów Komisja wysunięte wnioski skierowała do realizacji przez Prezydenta Miasta. Na większość wniosków Komisja otrzymała wyjaśnienia,  pozostałe są w trakcie realizacji

Wszystkie posiedzenia Komisji Rozwoju i Promocji Miasta oraz Sportu, Rekreacji i Turystyki odbywały się przy frekwencji zapewniającej prawomocność podejmowanych decyzji.

Przewodniczący Komisji

Wacław Gębarski

Ten wpis został opublikowany w kategorii Rada miejska, Rada miejska 2006-2010. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.